Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej
(w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: biuro@pwik.suwalki.pl).
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
Sprawy w zależności od stopnia trudności załatwiane są natychmiast lub w terminie 14 dni.
Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta.

Informacje dotyczące sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:
- wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy i sieci wod.-kan. są udzielane przez pracowników Działu Inwestycji i Remontów.

Zgłoszenia dotyczące sieci wod.-kan. takie jak: awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących sieci, poprawności pracy przewodów wod.-kan. itp. sprawy nie wymagające konsultacji, załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.

Rozliczanie Odbiorcy Usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków następuje po podpisaniu stosownej umowy w tym zakresie oraz po zamontowaniu wodomierza głównego (wodomierz główny stanowi własność przedsiębiorstwa) lub urządzenia pomiarowego (urządzenie pomiarowe do zliczania ilości odprowadzonych ścieków stanowi własność Odbiorcy Usług). Przedsiębiorstwo wystawia faktury za świadczone usługi, w miesięcznych okresach obrachunkowych (na wniosek Odbiorcy Usług może to być dwumiesięczny lub kwartalny okres obrachunkowy), po dokonaniu odczytu wodomierza głównego przedsiębiorstwa – odczyt zdalny drogą radiową oraz urządzenia pomiarowego Odbiorcy – odczyt fizyczny. Wskazania podlicznika ogrodowego podaje Odbiorca Usług. Podlicznik ogrodowy stanowi własność Odbiorcy Usług. Faktury dostarczane są do Odbiorców Usług przez pracowników działu sprzedaży, drogą pocztową lub na adres e-mail wskazany przez Odbiorcę Usług. Niezależnie od odczytów wykonywanych drogą radiową przez pracowników działu sprzedaży Odbiorca Usług może również samodzielnie podawać stany wodomierza w celach rozliczeniowych w dogodnych dla Odbiorcy Usług terminach. W takich przypadkach okresowo dokonywane są odczyty kontrolne wodomierza przez pracowników działu sprzedaży. Odbiorca Usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zapłaty dokonuje się na konto podane w  fakturze – jest to indywidualne konto danego Odbiorcy Usług.

Odbiorca Usług ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku nienależytego poziomu  usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę Usług co do jakości świadczonych usług, Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej wpływu.


Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:

- gotówką bez dodatkowych prowizji w banku PKO S.A.,

- poleceniem zapłaty bez dodatkowej prowizji,

- gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,

- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg. stawek   poszczególnych placówek.

Płatności z tytułu świadczonych przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności przez okres wskazany w umowie zawiadamiamy o zamiarze odcięcia dostaw wody.

 

W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Podstawą takiego działania jest Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

 

drukuj (Przyjmowanie i załatwianie spraw)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Sierzputowaska, Barbara Cipielewska
    data wytworzenia: 2020-06-19
  • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    data publikacji: 2003-12-02 12:03
  • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 08:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-23 08:20:37