Ścieżka nawigacyjna

  • Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach. Dokumenty nie posiadające warstwy tekstowej od września 2018 r. będą poprawione do września 2020 r. Reszta dokumentów nie będzie poprawiana.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kramkowska, justyna.kramkowska@pwik.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 567 60 53 wew. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku biurowego i Biura Obsługi Klienta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Nasze biuro i Biuro Obslugi Klienta mieści się na parterze, a zewnętrzne podjazdy umożliwiają wjazd wózkiem na parter budynku. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą liczyć na życzliwość pracowników, którzy chętnie pomogą im załatwić sprawę. W przyszłości przewidujemy montaż automatycznych mechanizmów otwierania drzwi do BOK w celu usprawnienia komunikacji oraz wydzielenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do naszego biura można przyjść z psem przewodnikiem.

Metryka

  • opublikował: Wiesława Rurak

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5626
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-07-15 14:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14
16 - 400 Suwałki

Dane kontaktowe

Pogotowie Wodociągowe: 567 27 00

Centrala:
tel. (+48 87) 567 60 53

Sekretariat:
tel. (+48 87) 567 50 22
fax (+48 87) 567 60 53 wew. 38

(więcej danych kontaktowych)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 554623
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-13 12:25

Stopka strony