Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2)    podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
3)    udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4)    zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
5)    tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszy celowych Spółki,
6)    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7)    podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
8)    zmiana aktu założycielskiego Spółki,
9)    podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa użytkowania i innych  obciążeń,       jeśli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), a także nabywania, zbywania
i obciążania udziałów, akcji, obligacji oraz zaciągania zobowiązań nie związanych z bieżącą podstawową działalnością, jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 1.000.000.00 zł (jeden milion złotych),
10)     zatwierdzanie regulaminów działania organów Spółki,
11)     rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki,
12)     podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami  Kodeksu Spółek Handlowych,
13)     emisja obligacji,
14)     ustalenie zasad wynagrodzenia Prezesowi Zarządu oraz umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
15)     ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

 

Metryka

  • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    data publikacji: 2003-12-02 11:22
  • zmodyfikował: Justyna Kramkowska
    ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 11:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6330
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-19 11:00:04