Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku pompowni wody zlokalizowanego w Suwałkach przy ulicy Sikorskiego 14”.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy można zakupić w siedzibie Zamawiającego w cenie 10 zł + VAT w lok. Nr 11.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • Wykonanie projektu budowlanego (wszystkie branże) wraz z przedmiarami, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną w zakresie:
   • ocieplenia budynku (ściany i dach) z kolorystyką,
   • przebudowy dotychczasowej dyspozytorni na pomieszczenia biurowe i socjalne wraz z wybudowaniem drugiej kondygnacji wewnątrz budynku w tym:
   • powierzchnia biurowa na parterze (ok. 80 m2),
   • szatnia i stołówka na piętrze (ok. 134 m2),
   • schody zewnętrzne.
  • W projekcie należy uwzględnić:
   • Program użytkowy dla 20 osób (pracowników fizycznych) i 3 osób nadzoru technicznego:
   • zaprojektować dodatkowe wejście, WC, szatnię czystą i brudną, umywalnię, pokoje biurowe, pokój śniadań.
   • ścianki działowe i drzwi w części biurowej całe szklane za wyjątkiem miejsc w których stać będą szafy.
   • konstrukcje stropu między kondygnacjami powinna uwzględnić technologię jego wykonania nad czynną rozdzielnią NN i transformatorami.
   • Pozostają bez zmian: pompownia, dwie komory transformatorów, pomniejszona rozdzielnia elektryczna o łącznej powierzchni = 513 m2.
  • Projekt budowlany powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 i Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389).
 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30 dni od daty podpisania umowy.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 9. Wadium – 500,00 zł.
 10. Kryterium wyboru oferty - cena 100%.
 11. Oferty należy składać do dnia 14.07.2005 r. do godz. 13 00 w sekretariacie PWiK w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Gen. W. Sikorskiego 14.
 12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  • w sprawach merytorycznych – Pan Grzegorz Kochanowicz, tel. +48 87 567 50 22, e-mail biuro@pwik.suwalki.pl w godz. 7:00-15:00.
  • w sprawach formalnych – Pani Justyna Kuzia, tel. +48 87 567 60 53, wew. 36, e-mail biuro@pwik.suwalki.pl – w godz. 7:00-15:00.
 13. Wykonawca po złożeniu oferty będzie związany warunkami w niej zawartymi przez okres 30 dni tj. do dnia 12.08.2005 r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Metryka

 • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
  data publikacji: 2005-06-28 07:46
 • zmodyfikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-28 07:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5809