Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik.suwalki.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE


 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku pompowni wody zlokalizowanego w Suwałkach przy ulicy Sikorskiego 14”.


 


1.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy można zakupić w siedzibie Zamawiającego w cenie 10 zł + VAT w lok. Nr 11.


2.   Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:


Wykonanie projektu budowlanego (wszystkie branże) wraz z przedmiarami, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną w zakresie:


- ocieplenia budynku (ściany i dach) z kolorystyką,


- przebudowy dotychczasowej dyspozytorni na pomieszczenia   


  biurowe i socjalne wraz


   z wybudowaniem drugiej kondygnacji wewnątrz budynku w tym:


- powierzchnia biurowa na parterze (ok. 80 m2),


- szatnia i stołówka na piętrze (ok. 134 m2),


- schody zewnętrzne.


W projekcie należy uwzględnić:


- Program użytkowy dla 20 osób (pracowników fizycznych) i 3 osób nadzoru technicznego:


- zaprojektować dodatkowe wejście, WC, szatnię czystą i brudną, umywalnię, pokoje biurowe, pokój śniadań.


- ścianki działowe i drzwi w części biurowej całe szklane za wyjątkiem miejsc w których stać będą szafy.


- konstrukcje stropu między kondygnacjami powinna uwzględnić technologię jego wykonania nad czynną rozdzielnią NN i transformatorami.


- Pozostają bez zmian: pompownia, dwie komory transformatorów, pomniejszona rozdzielnia elektryczna o łącznej powierzchni = 513 m2.


Projekt budowlany powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 i Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389).


3.   Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.20.00


4.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


5.   Termin realizacji przedmiotu umowy:


       30 dni od daty podpisania umowy.


6.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


7.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


8.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


9.   Wadium –  500,00 zł.


10. Kryterium wyboru oferty - cena 100%.


11. Oferty należy składać do dnia 14.07.2005r. do godz. 13 00 w sekretariacie PWiK w Suwałkach Sp. z  o. o.  przy ul. Gen.


W. Sikorskiego 14.


12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:


w sprawach merytorycznych – Pan Grzegorz Kochanowicz, tel. 087 567 50 22, biuro@pwik.suwalki.pl w godz. 7 00 – 15 00.


w sprawach formalnych – Pani Justyna Kuzia, tel. 087 567 60 53, wew. 36, biuro@pwik.suwalki.pl w godz. 7 00 – 15 00.


13. Wykonawca po złożeniu oferty będzie związany warunkami w niej zawartymi przez okres 30 dni tj. do dnia 12.08.2005r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.


                          


Metryka

  • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    data publikacji: 2005-06-28 07:46
  • zmodyfikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-28 07:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4811