Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Ułatwienia dostępu

Treść strony

OGŁOSZENIE


 


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suwałkach”.


 


1.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy można zakupić w siedzibie Zamawiającego w cenie 10 zł + VAT w lok. Nr 11.


 


2.   Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:


Zadanie nr 1                                                                          


·         wykonanie sieci wodociągowej w planowanym osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Zastawie,


-  PCV f 160 mm o długości 477,00 m,


-  PCV f 110 mm o długości 297,00 m,


Zadanie nr 2                                                                          


·         wykonanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Paweckiego – Utrata,


-  PCV f 200 mm o długości 39,5 m,


Zadanie nr 3                                                                         


·         wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach,


-  PCV f 250 mm o długości 123,5 m, 


Zadanie nr 4


·         przełożenie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ulicy Waryńskiego 5,


-  PCV f 200 mm o długości 66,0 m,


Zadanie nr 5


·         przecisk pod ulicą Buczka kanalizacji sanitarnej na wysokości budynku nr 134,


-  PCV f 200 mm o długości 22,00 m,


Zadanie nr 6


·         kanalizacja sanitarna w ulicy 1 – go Maja (od Waryńskiego do rzeki),


-  PCV f 200 mm o długości 130,0 m,


Zadanie nr 7


·         przebudowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ulicy Kościuszki 124 A.


-  stal ocynkowana f 32 o długości 38,0 m.


3.   Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00, 45.23.21.50, 45.23.24.40.


4.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


5.   Termin realizacji przedmiotu umowy:


a) rozpoczęcie robót do 7 dni od dnia przekazaniu placów budów,


b) zakończenie robót 12 tygodni od dnia przekazania pierwszego placu budowy.


6.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


7.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


8.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


9.   Wadium –  7 000,00 zł.


10. Kryterium wyboru oferty - cena 100%.


11. Oferty należy składać do dnia 02.08.2005r. do godz. 13 00 w sekretariacie PWiK w Suwałkach Sp. z  o. o.  przy ul. Gen. W. Sikorskiego 14.


12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:


w sprawach merytorycznych – Pan Grzegorz Kochanowicz,


tel. 087 567 50 22, biuro@pwik.suwalki.pl w godz. 7 00 – 15 00.


w sprawach formalnych – Pani Wiesława Rurak, tel. 087 567 60 53, wew. 36, biuro@pwik.suwalki.pl w godz. 7 00 – 15 00.


13. Wykonawca po złożeniu oferty będzie związany warunkami w niej zawartymi przez okres 30 dni tj. do dnia 31.08.2005r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.


                          

  • opublikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    data publikacji: 2005-07-11 12:14
  • zmodyfikował: Justyna Kuzia - Dział Techniczny
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-11 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1101

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14
16 - 400 Suwałki

Dane kontaktowe

Pogotowie Wodociągowe: 567 27 00

Centrala:
tel. (+48 87) 567 60 53

Sekretariat:
tel. (+48 87) 567 50 22
fax (+48 87) 567 60 53 wew. 38

(więcej danych kontaktowych)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 514326
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-04 09:58

Stopka strony